Busca un contenido concreto entre todas las fichas. Si no encuentras nada, prueba a revisar si lo has escrito correctamente. Recuerda que debes buscar los municipios sin su artículo determinante.

Buscar por contenido:   del tipo:
para la ficha:
  en el municipio:
Con la selección actual se encuentran 48 informaciones. Mostrando de la 1 a la 20. Página 1 de 3

Lablab purpureus

Fecha Usuario Tipo Municipio Contenido  
27.06.2021 Emilio Laguna Lumbreras Alimentación animal Catarroja De entrevista con Francisco Ferrer (n. 1929, Catarroja, Valencia, agricultor) en diciembre de 2004. Texto en valenciano y entre corchetes, traducción al castellano. “És una mata molt forta, no cria poll. La branqueta és molt dura, l’ovella no se la menja si no és un brot molt tendre; la cabra sí ...que es menja el que siga, però prefereix sempre la fulla, perquè el tronquet el fa molt dur. Les bajoques cal collir-les menudes, si pot ser de mig pam o menos, quan el gra estiga encara verd. Si creixen més ja es fan molt dures, corretjoses.” [Es una mata muy fuerte, no cría pulgón. El tallo es muy duro, la oveja no se lo come si no es un brote muy tierno; la cabra sí que se come lo que sea, pero prefiere siempre la hoja, porque el tallo lo hace muy duro. Las legumbres hay que cosecharlas jóvenes, si puede ser de medio palmo o menos, cuando la judía esté todavía verde. Si crecen más ya se hacen muy duras, correosas.]
Catarroja (L'Horta, Valencia)
24.04.2021 Emilio Laguna Lumbreras Cómo reconocerla Catarroja De entrevista con Francisco Ferrer (n. 1929, Catarroja, Valencia, agricultor) en diciembre de 2004. Texto en valenciano y entre corchetes, traducción al castellano. “Les nostres sempre fan la flor blanca. Les he vistes a tot el terme i també a Silla, a Picassent, a Paiporta, a tots els termes de ...la marjal i de camí de València, i sempre són totes igual. [Las nuestras siempre hacen la flor blanca. Las he visto en todo el término (Catarroja) y también en Silla, en Picassent, en Paiporta, en todos los términos del marjal y de camino a València, y siempre son todas iguales.]
24.04.2021 Emilio Laguna Lumbreras Comercialización Catarroja De entrevista con Francisco Ferrer (n. 1929, Catarroja, Valencia, agricultor) en diciembre de 2004. Texto en valenciano y entre corchetes, traducción al castellano. “Si la trobes al mercat és perquè els verdulers són llauradors i l’han collida al seu camp. És igual que quan trobes la carabasseta ...de pera del terreny, sols la ven el qui la cria” [Si la encuentas en el mercado es porque los verduleros són agricultores i la han recogido en su campo. Es igual que cuando encuentras el sayote del terreno, solo lo vende quien lo cría]
24.04.2021 Emilio Laguna Lumbreras Uso medioambiental Catarroja De entrevista con Francisco Ferrer (n. 1929, Catarroja, Valencia, agricultor) en diciembre de 2004. Texto en valenciano y entre corchetes, traducción al castellano. “Deien que fa bona la terra, com les altres fesoleres. On s’havia plantat un any, tot el que es ficara anava bé” [Dicen que hace bu...eno el suelo, como las demás judías. Donde se había plantado un año, todo lo que se pusiera crecía bien]
Catarroja (L'Horta, Valencia)
24.04.2021 Emilio Laguna Lumbreras Industria y artesanía Catarroja De entrevista con Francisco Ferrer (n. 1929, Catarroja, Valencia, agricultor) en diciembre de 2004. Texto en valenciano y entre corchetes, traducción al castellano. “La mata és correjosa, de vegades s’usava la tija mig seca per al lligam, si no en tenies l’espart a mà, per als encanyats de les to...maqueres i les bajoquetes” [La mata es correosa. A veces se usaba el tallo medio seco como atadura, si no tenías a mano el esparto, para los encañados de las tomateras y las judías]
Catarroja (L'Horta, Valencia)
24.04.2021 Emilio Laguna Lumbreras Uso ornamental Catarroja De entrevista con Francisco Ferrer (n. 1929, Catarroja, Valencia, agricultor) en diciembre de 2004. Texto en valenciano y entre corchetes, traducción al castellano. “Creix emparrat i fa una mata molt densa, ajuda a fer el tancat, però només el temps que està viva. A les tanques fa també d’adorno ...si no hi havia més plantes, com una planta trepadora, les flors són boniquetes ” [Crece emparrada y hace una mata densa, ayuda a hacer cercas, pero solo mientras está viva. En las cercas hace también de ornamental, como si fuera una planta trepadora, las flores son bonitas]
Catarroja (L'Horta, Valencia)
24.04.2021 Emilio Laguna Lumbreras Recolección Catarroja De entrevista con Francisco Ferrer (n. 1929, Catarroja, Valencia, agricultor) en diciembre de 2004. Texto en valenciano y entre corchetes, traducción al castellano. “Es cull la bajoca molt tendra. Si es fa encavant, la bajoca costa molt d’arrancar de la mata, millor collirla amb tisores o amb la ...navalla de podar” [Se recolecta cuando la legumbre está muy tierna. Si se hace más tarde, cuesta mucho de arrancar de la mata, mejor recolectarla con tijeras o con la navaja de podar]
24.04.2021 Emilio Laguna Lumbreras Cultivo Catarroja De entrevista con Francisco Ferrer (n. 1929, Catarroja, Valencia, agricultor) en diciembre de 2004. Texto en valenciano y entre corchetes, traducción al castellano. “Es té que ruixar quan es colga la llavor, i uns dies després, hasta que surt de terra la mata amb les fulletes. Primer són dos gran...s, com si foren corets. Després ja ixen les bones, amb tres fulletes. No cal guiar-la sobre les canyetes, ella a soles s’enfila i s’enrama. Tampoc cal podar-la.” [Se tiene que regar cuando se siembra la semilla, y unos días después, hasta que sale de tierra la mata con las hojas. Primero son dos grandes, como si fueran corazones. Después ya salen las buenas, con tres hojuelas. No hay que dirigirla sobre las cañas, ella sola trepa y se enrama. Tampoco hay que podarla.]
24.04.2021 Emilio Laguna Lumbreras Cultivo Catarroja De entrevista con Francisco Ferrer (n. 1929, Catarroja, Valencia, agricultor) en diciembre de 2004. Texto en valenciano y entre corchetes, traducción al castellano. “Cal fer un clot fondo com d’un pam per a colgar el fesol, sobre terra bona, al costat de les sèquies o prop de l’aigua. No cal adob...ar la terra si ja és bona. Però, si es cultiva de novella, cal ficar fem madur al clot un temps abans i mesclar-lo amb la terra. De tota manera si es deixa morir la mata d’un any a l’altre, de la llavor en terra també ixen, sense haver de colgar-les. Que la terra siga negra, de tarquim o molt adobada de molts anys. Si té arena, millor encara- És una planta molt senyoreta, no creix bé al terra dura. La llavor s’ha de colgar a la voreta de l’hort, prop de la séquia o del motor de rec, on puga enramar-se i tinga l’aigua prop. Si no té puesto per fer-ho, cal fer-li un encanyís, com a les tomaqueres, però més fort, perquè la mata es fa molt gran i pesa molt.” [Hay que hacer un hoyo hondo como de un palmo para cubrir la judía, sobre tierra buena, junto a las acequias o cerca del agua. No hace falta abonar el suelo si ya es bueno. Pero si se cultiva por primera vez, hay que añadir estiércol maduro al hoyo, mezclándolo con la tierra. De todos modos, si se deja morir la mata de un año al otro, de la semilla en tierra también salen, sin tener que sembrarlas. La tierra ha de ser negra, de lodo de acequia o muy abonada de muchos años. Si tiene arena, mejor. Es una planta muy señorita, no crece bien en el suelo duro. La semilla se tiene que sembrar en el borde del huerto, cerca de la acequia o del motor de riego, donde pueda enramarse y tenga el agua cerca. Si no tiene sitio para hacerlo, hay que hacerle uno encañado, como las tomateras, pero más fuerte, porque la mata se hace muy grande y pesa mucho]
24.04.2021 Emilio Laguna Lumbreras Cultivo Catarroja De entrevista con Francisco Ferrer (n. 1929, Catarroja, Valencia, agricultor) en diciembre de 2004. Texto en valenciano y entre corchetes, traducción al castellano. “D’un any a l’altre no cal colgar la llavor, de les que cauen a terra elles ja es crien. Però si no, cal guardar-se unes poques que ...es deixen madurar a la mata l’any anterior. Abans de sembrar-la, el fesolet cal ficar-lo en aigua un o dos dies, hasta que s’ha unflat. Per plantar-la, millor cara a l’estiu, allà al maig o juny. Si es planta abans, fa flor i bajoca més tempranera, al setembre, quan més se la mengen els cucs. Plantant-la tard, ella fa la flor a la tardor, a octubre i novembre, quan ja n’hi ha menys cucs. Els cucs van a soles al gra. Són molt menudius, cada cuc va a un gra distint. No molesta per menjar-se la bajoca, quan s’obri se lleven les llavors verds roïnes i ja está.” [De un año al otro no hay que sembrar la semilla, de las que caen al suelo ellas ya se crían. Pero si no, hay que guardar unas pocas que se dejan madurar en la mata el año anterior. Antes de sembrar la semilla hay que dejarla en agua uno o dos días, hasta que está hinchada. Para plantarla, mejor cara en verano, allá en mayo o junio. Si se planta antes, hace flor y legumbre más tempranera, en septiembre, cuando más se la comen las orugas. Plantándola tarde, ella hace la flor en otoño, a octubre y noviembre, cuando ya hay menos oruga. Las orugas van solo a la semilla. Son muy pequeñas, cada oruga va a una judía. No molestan para comerse la vaina, cuando se abre se quitan las semillas verdes malas y ya está]
24.04.2021 Emilio Laguna Lumbreras Uso combustible Catarroja De entrevista con Francisco Ferrer (n. 1929, Catarroja, Valencia, agricultor) en diciembre de 2004. Texto en valenciano y entre corchetes, traducción al castellano. “La mata seca d’un any a l’altre, millor usar-la per a encendre el foc.” [La mata seca de un año al otro, mejor usarla para encend...er el fuego]
Catarroja (L'Horta, Valencia)
24.04.2021 Emilio Laguna Lumbreras Alimentación humana y recetas Catarroja De entrevista con Francisco Ferrer (n. 1929, Catarroja, Valencia, agricultor) en diciembre de 2004. Texto en valenciano y entre corchetes, traducción al castellano. “Es plantaven al peu de les casetes del motors de l’arrossar perquè aixina els caçadors les tenien a mà per a fer l’arròs de cacera ...de la marjal. Es feia tot junt amb les verdures de l’arròs en perol, i se li afegia la cacera d’eixe dia (pato, fotxa o el que s’haguera caçat). El perol es feia 3 o 4 hores o més. Com la caça del pato acabava prompte, hi havia tot el matí per a fer el perol, perquè la carn de la cacera és sempre molt dura. Per a l’arròs no calia la bajoca tan tendra, com es feia prou d’hores al foc podien posar-se bajoques una miqueta més madures, però que el gra estiguera verd, no fent-se ja negre.” [Se plantaban al pie de las casetas de los motores del arrozal porque así los cazadores las tenían a mano para hacer el arroz de caza del marjal. Se hacía todo junto con las verduras del ‘arroz en perol’, y se le añadía la caza de ese día (pato, focha o lo que se hubiera cazado). El perol se hacía 3 o 4 horas o más. Como la caza del pato acababa temprano, había toda la mañana para hacer el perol, porque la carne de caza es siempre muy dura. Para el arroz no hacía falta el fruto tan tierno, como se hacía bastante de horas al fuego podían ponerse las legumbres un poco más maduras, pero que la judía estuviera verde, no haciéndose aún negra.]
Catarroja (L'Horta, Valencia)
24.04.2021 Emilio Laguna Lumbreras Cómo reconocerla Catarroja “La floreta la fan sempre blanca com la neu. Quan érem nanos a voltes les collíem per menjar-se el culet de la flor, que estava dolç, com les de les acàcies. No feien a penes olor”. [La flor la hacen siempre blanca como la nieve. Cuando éramos chiquillos a veces las cogíamos para comerse la base ...de la flor, que estaba dulce, como las de las acacias. No hacían apenas olor.]
24.04.2021 Emilio Laguna Lumbreras Cómo reconocerla Catarroja De entrevista con Francisco Ferrer (n. 1929, Catarroja, Valencia, agricultor) en diciembre de 2004. Texto en valenciano y entre corchetes, traducción al castellano. “La llavor és negra, amb una ungleta blanca molt bonica, com la de les faves però blanca del tot. Hi ha qui es menja les llavors, pe...rò no mereix la pena, són millor les de les fesoleres, tant siga la bajoqueta*, com la de careta o del garrofó. Del flamenc cal menjar-se la bajoca tendra. com a les bajoquetes*.” [La semilla es negra, con una uña blanca muy bonita, como la de las habas pero totalmente blanca. Hay quién se come las semillas, pero no merece la pena, son mejor las de las habichuelas, tanto sea la bachoqueta*, como la de careta o del garrofón. Del fríjol flamenco hay que comerse la vaina tierna, como las bachoquetas*.] *Variedad Bobby (legumbre fina y alargada, de sección esférica) de la judía común, Phaseolus vulgaris
24.04.2021 Emilio Laguna Lumbreras Alimentación humana y recetas Catarroja De entrevista con Francisco Ferrer (n. 1929, Catarroja, Valencia, agricultor) en diciembre de 2004. Texto en valenciano y entre corchetes, traducción al castellano. “Es menja la bajoca encara tendreta, ans que el fesol. Abans de bullir-la cal llevar-li el nervi, que és molt fort. Es trosseja com... la ferradura*, i s’afegeix al caldo per a fer l’arròs o el bullit. Té un sabor fort. En cru fa una olor una mica a ranci, però ja fet al putxero té un sabor molt bo. Cal bullir-la molt perquè la corfa de la bajoca és molt dura, més que la dels garrofons o les ferradures, que se li semblen per l’aspecte.” [Se come la vaina todavía tierna, más que la judía. Antes de hervirla hay que quitarle el nervio, que es muy fuerte. Se trocea como la herradura*, y se añade al caldo para hacer el arroz o el cocido. Tiene un sabor fuerte. En crudo hace un olor un poco a rancio, pero ya cocinada en el cocido/puchero tiene un sabor muy bueno. Hay que hervirla muy porque la piel del fruto es muy dura, más que la de los garrofones o las ferraduras, que se le parecen por el aspecto.] *Variedad Ferradura/Herradura o de legumbre plana y ancha de la judía común, Phaseolus vulgaris
Catarroja (Valencia).
24.04.2021 Emilio Laguna Lumbreras Alimentación humana y recetas Catarroja De entrevista con Francisco Ferrer (n. 1929, Catarroja, Valencia, agricultor) en diciembre de 2004. Texto en valenciano y entre corchetes, traducción al castellano. “Això és un cultiu molt antic, dels abuelos dels meus abuelos, ací a l’Horta i la marjal el tenim de tota la vida, però els llauraor...s ja no el cultiven. Surt on li va el terreny, on el tenien de sempre, perquè la gent jove ja no vol cuidar la mata.” [Esto es un cultivo muy antiguo, de los abuelos de mis abuelos, aquí en l'Horta y el marjal lo tenemos de toda la vida, pero los agricultores ya no lo cultivan. Sale donde le va el terreno, donde lo tenían de siempre, porque la gente joven ya no quiere cuidar la mata.]
Catarroja (L'Horta, Valencia)
14.04.2021 Josep Roselló (Llavors d'ací) Alimentación animal Benifaió Vicent Grau, de Benifaió, és venedor de verdures en mercats directes, ens comenta que a València, al mercat de Jesús, hi han dones majors que coneixen el fesol de motor, i quan el veuen en compren, inclòs per a congelar, ja que saben que no es troba amb facilitat. També ens diu que s'utilitza a l...a cuina de diverses formes, sempre aprofitant la beina verda jove, mai el gra. La beina s'utilitza com qualsevol altra bajoca, trencada en bollit, fregida amb pernil, o a la paella. De vegades, quan s'ha collit la beina de prou tamany, té un costat dur que cal llevar per que la resta quede tendra.
14.04.2021 Josep Roselló (Llavors d'ací) Dónde y cuándo se encuentra Rafelguaraf Pepe Andrés, de Rafelguaraf, comenta que es troba en llocs ben solejats, enramada a estructures com emparrats, valles, arbres secs. Creix amb molta facilitat buscant sempre la llum. El nom de "fesol de motor" ve de que és tradicional plantar alguna planta que done ombra davant el motor de reg per a... facilitar el treball en estiu. És de collita tardana, més que el garrofó, quan el dia es fa curt, a partir d'agost i setembre, dura fins que el fred para la planta.
14.04.2021 Josep Roselló (Llavors d'ací) Catalán Rafelguaraf En Rafelguaraf Pepe Andrés ens ha comentat que també s'anomena Orelal de burro, per la cella característica que té la llavor. Ell també utilitza el nom de Fesol de motor
19.11.2017 Emilio Laguna Lumbreras Nombres populares Alfafar Fesol flamenc, Fesol de motor