Erica multiflora

Noms populars, en català: cepell, petorret, xiprell, bruga, bruc. en castellà: brezo, bruguera, pedorrera, berezo.

Recol·lecció
Cultiu
Altres activitats de maneig
Comercialització