Dactylis glomerata

Noms populars, en català: fenàs mascle, herba fina, herba blanca, herba doliça. en castellà: hierba triguera, enjilaora, grama, jopillos.

Noms populars
Alimentació humana
Alimentació animal
Ús medicinal
Ús veterinari
Ús tòxic i nociu
Ús combustible
Construcció
Indústria i artesania
Ús mediambiental
Ús ornamental
Ús social, simbòlic o ritual
Altra informació