Vigna unguiculata subsp. sesquipedalis

Noms populars, en castellà: judía de a metro.

Recol·lecció
Cultiu
Altres activitats de maneig
Comercialització